Om Picnickoncerterne

Der er fri adgang til koncerterne, men publikum må meget gerne støtte arrangementerne med et beløb i ”syltetøjsglasset” ved scenen. 

Det er også muligt at blive medlem af foreningen. Dette koster kun kr. 150,- for 10 gode oplevelser hen over sommeren.

Indmelding kan ske ved at kontakte formand, kasseren eller til koncerterne. Betaling kan foretages på MobilePay 774204.

Koncerterne arrangeres af bestyrelsen i Slagelse Picnickoncerter.

Vi vil gerne takke alle der har støttet os, bidrag i ”syltetøjsglasset”, medlemmer af foreningen, Slagelse Kommune og ikke mindst vores sponsorer. For uden denne støtte er det ikke muligt at gennemføre koncerterne.

Vedtægter

 1. Foreningens navn er Picnickoncerter i Slagelse Lystanlæg. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune og foreningens adresse er ”formandens  adresse”
 1. At fremme interessen for amatørmusik og sang ved som arrangør af picnickoncerter, at give musikere og sangere mulighed for at udøve deres talenter og repertoire i sommerperioden (juni, juli samt august) på scene i Slagelse lystanlæg
 2. At medvirke til, at Slagelse Markedsføres som by med et blomstrende musik og koncertliv i sommerperioden
 3. At picnickoncerterne overfor publikum tilrettelægges efter gratisprincippet og uden entre
 4. At inspirere publikum til selv at medtage ”picnickurven”, idet foreningen ikke har til formål at sælge mad og drikkevarer
 5. At medvirke med oplysninger om egne arrangementer i en fælles kulturkalender for Slagelse Kommune
 6. At vedligeholde foreningens hjemmeside www.picnickoncert.dk
 1. Til støtte for foreningens kan medlemmer optages som enkeltpersoner, foreninger, sammenslutninger, erhvervsvirksomheder der kan tilslutte sig foreningens formål. Medlemskabet tegnes for et år af gangen.
 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt med simpel stemmeflerhed og således at der skiftevis afgår 2 og 3 medlemmer hvert år.
 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes ved sæsonens start og afslutning, og ellers efter behov, eller blot én fra bestyrelsen ønsker det. Kontakter foregår pr e-mail.
 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig , når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Bestyrelsen træffer afgørelse ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet offentliggøres på generalforsamlingen, og fremsendes på forlangende. Kontingentet, der fastsættes på generalforsamlingen, dækker kalenderåret, hvori medlemskabet påbegyndes
 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal og indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved meddelelse på foreningen hjemmeside, samt ved fremsendelse af mail til medlemmer hvis adresse er oplyst til foreningen.
  Dagsordenen skal indeholde følgende:
  – Valg af dirigent
  – Aflæggelse af bestyrelsens beretning
  – Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  – Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
  – Budget for kommende regnskabsår
  – Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. Forslag indsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen
  – Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
  – Valg af revisor og revisorsuppleant
  – Eventuelt
 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes , når 2 medlemmer fra bestyrelsen, eller 25 medlemmer ønsker det- med skriftlig angivelse af emnet for den ekstraordinære generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter begæring er fremsendt.
 3. Alle beslutningen på den ekstraordinære generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræves ved vedtægtsændringer og til foreningens opløsning , at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtigt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, på hvilken det eller de pågældende forslag kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de fremmødtes antal.
 1. Foreningen tegnes af formanden og kasserer i forening. Bestyrelsen giver kasserer de nødvendige fuldmagter.
 1. Gyldigt medlemskab for et kalenderår giver samtidig stemmeret på foreningens ordinære generalforsamling og eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger i perioden indtil 01.05 i følgende kalenderår.
 2. Der kan ikke stemmes pr fuldmagt.
 3. Der kan kræves skriftlig afstemning.
 4. Personer , der er på valg til bestyrelsen skal være til stede på generalforsamlingen
 1. Ved udmeldelse af foreningen refunderes indbetalt kontingent ikke.
 1. Beslutning om foreningens ophør kan træffes på den ordinære generalforsamling under forudsætning af, at ophøret har været opført som et begrundet forslag på udsendt indkaldelse/ dagsorden.
 2. For vedtagelsen kræves at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for nedlæggelsen. Opnås dette ikke indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med nedlæggelse som eneste punkt, hvorefter nedlæggelsen kan vedtages med simpelt flertal af de afgivne stemmer.
 3. Ved ophævelse af foreningen, overgår dens formue til Slagelse Kommunes Kulturudvalg, som samtidig er forpligtet til at anvende formuen på kulturelle formål.
 4.  

Generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Slagelse Picnicforening. Afholdes d. 27. september 2023 kl. 19:30 i Jyske Bank, Gl. Torv 5, 4200 Slagelse.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Vedtægtsændringer (kan kun vedtages såfremt 2/3 medlemmer er fremmødt)
 3. Såfremt 2/3 medlemmer ikke er fremmødt indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling kl. 20.00 i Jyske Bank
 4. Eventuelt

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Vedtægtsændringer
 3. Valg af ny bestyrelse, bestyrelsen konstituerer sig selv og hvem der er valgt for 1 og 2 år
 4. Eventuelt